Obchodné podmienky

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Všetci pracovníci MiniM s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z Vášho konta e-mailom. Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu minim.sk
Helma 365 SK s.r.o.
Vyšehradská 12
Bratislava 851 06
IČO: 48108243
DIČ 2120053848
IČ DPH SK2120053848
Adresa skladu a distribúcie: MiniM, s.r.o, Obchodná 6, Piešťany 921 01/ďalej DC/
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.minim.sk


3. Účel spracúvania osobných údajov
• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.minim.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
• Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.minim.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
• Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
• Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
• Kontaktné údaje:
• Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
• Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• Zákazník spoločnosti Helma 365 SK s.r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
• Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
• Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
• Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
• Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
• Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
• Likvidáciu jej osobných údajov
• Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
• Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ako nakupovať
1.1 K nákupu tovaru na stránke www.minim.sk je nutné sa riadne registrovať, uviesť plné meno a adresu trvalého bydliska, zadať telefónne číslo a emailovú adresu. Bez riadne vyplnenej registrácie, nie je možné nakupovať.
1.2 Nakupuje sa kliknutím na nákupný košík na konkrétnej položke. Platia ceny s DPH. Na záver je nutné potvrdiť objednávku a správnosť fakturačných údajov.
1.3 Odoslať objednávku. V zapätí sa objednávka potvrdzuje emailom.
1.4 Objednávka v Piešťanoch: Každá objednávka sa potvrdzuje mailom a dovezie sa podľa dohodnutého termínu dodania – platba vopred na bežný účet alebo v hotovosti.
1.5 Objednávka mimo Piešťany: Každá objednávka sa potvrdzuje emailom a doručuje sa podľa zvolenej možnosti úhrady kurierom UPS, SP š.p., poprípade na dobierku.

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len "VOP") vydáva spoločnosť Helma 365 SK s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 48108243 (ďalej len "predávajúci"), pričom sa vzťahujú na predaj tovaru objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.minim.sk (ďalej len "eshop").
1.2. Tovarom sa rozumie predovšetkým: kalendáre, diáre a papierenský sortiment a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na stránke www.minim.sk .
1.3. Nákup prostredníctvom stránky môžu uskutočňovať všetky osoby bez obmedzenia (ďalej len "kupujúci"), a to za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. .
1.4. Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.

II. Podmienky predaja

2.1. Kupujúci môže prostredníctvom stránky eshopu kúpiť každý tovar, pri ktorom je na stránke vyznačená možnosť jeho objednania.
2.2. Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom formulára uvedeného na stránke, v ktorom musí vyplniť všetky položky označené ako povinné.
2.3. Odoslaním kompletnej objednávky zo strany kupujúceho a jej doručením predávajúcemu sa uzatvára kúpna zmluva. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou poštou zaslanou na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci však môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak by nemal k dispozícii objednaný tovar. Zákazník je však v takomto prípade informovaný elektronicky na uvedenú emailovú adresu, alebo telefonicky na ním uvedené telefónne číslo.
2.4. Ak sa kupujúci pri zadávaní objednávky nerozhodne pre osobný odber tovaru priamo v sklade MiniM, s.r.o. Obchodná 6, 921 01 Piešťany, alebo iného miesta určeného na stránke, predávajúci, dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto VOP, a to prostredníctvom kuriéra na adresu zadanú kupujúcim pri objednaní tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správnosť údajov, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní tovaru a ani za prípadnú nemožnosť doručiť tovar na kupujúcim zadanú adresu.
2.5. Ak predávajúci neoznámi kupujúcemu inak, pri objednávkach prijatých v pracovný deň čase do 10:00 hod. bude tovar, ktorý je skladom:
a) pripravený k osobnému odberu v čase po 12:00 hod. toho istého dňa do 16:00 hod.,
b) odoslaný kuriérom v čase do 72 hodín od objednávky,
2.6. Ak predávajúci neoznámi kupujúcemu inak, pri objednávkach prijatých v pracovný deň v čase po 10:00 hod a pri objednávkach prijatých v deň pracovného pokoja bude tovar:
a) pripravený k osobnému odberu v čase po 14:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
b) odoslaný kuriérom do 5 dní v čase po 14:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo primerane predĺžiť dodacie lehoty uvedené v bodoch 2.5. a 2.6. týchto VOP s ohľadom na svoje skladové a prevádzkové možnosti, pričom takúto zmenu oznámi kupujúcemu. V prípade objednávky viacerých kusov tovaru môže byť tovar dodaný aj po častiach.
2.8. V prípade, ak kupujúci neodoberie objednaný tovar ani do 7 pracovných dní po termíne oznámenom v elektronickej pošte, ktorou mu predávajúci potvrdí doručenie objednávky, uzavretá kúpna zmluva (bod 2.3. týchto VOP) automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak by predávajúci neoznámil kupujúcemu pri potvrdení doručenia objednávky termín na odber tovaru, tak lehota 7 pracovných dní podľa predchádzajúcej vety začne plynúť odo dňa, kedy má byť tovar pripravený k odberu podľa bodu 2.5. písm. a) alebo bodu 2.6. písm. a) týchto VOP.
2.9. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, tovar sa budú pokúšať doručiť max. do 3 dní a po tejto lehote bude tovar odoslaný na adresu predávajúceho, kde si ho kupujúci može osobne vyzvihnúť do 7 dní po vrátení na tovaru kurierom na adrese sklade. Ak však kupujúci neodoberie tovar ani do 7 pracovných dní po dni, kedy kupujúci neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra, uzavretá kúpna zmluva (bod 2.3. týchto VOP) automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý a bude od kupujúceho požadovať náhradu za dopravu, balné a ušlý zisk.
2.10. Kupujúci, pokiaľ je fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho podnikania, zamestnania alebo povolania, má právo do 7 dní po dodaní tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri to-vare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.
2.11. Ak by predávajúci nemohol splniť zmluvu z dôvodu, že objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej na stránke. Všetky sumy sú na stránke www.minim.sk, uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ceny sú platné do momentu ich aktualizácie na stránke e-shopu, pričom všetky tovary budú dodávané za cenu platnú v čase zaslania objednávky.
3.2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3.3. Kupujúci môže platiť kúpnu cenu za tovar niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v hotovosti pri dodaní tovaru,
b) dobierkou alebo kuriérovi pri doručení tovaru
c) v prípade osobného odberu je možná platba v hotovosti d) bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho
3.4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady.
3.5. Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

IV. Reklamačné podmienky

4.1. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. UPS, pošta) zákazníkovi.
4.2. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predajcovi písomne a uvedie nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje.
4.3. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri alebo na adresu: export@helma365.eu
4.4. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
4.5. V prípade vrátenia musí byť tovar nepoškodený a nesmie mať poškodený originálny obal. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru - odstúpenie od zmluvy - výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.
4.6. V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.
4.7. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.
4.8. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou alebo bezhotovosným prevodom na jeho účet bez zbytočného odkladu, ako náhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.


V. Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1. Vo veciach neupravených v týchto VOP sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje ustanoveniami právneho poriadku v platnej legislatíve Slovenskej republiky.
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.
5.3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a odoslaním objednávky vyjadruje s nimi súhlas.
5.4. Kupujúci zároveň akceptáciou týchto VOP udeľuje predávajúcemu súhlas na volanie, zasielanie faksimilných správ a správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ na účely priameho marketingu (vrátane zasielania obchodných ponúk), pričom predávajúci je oprávnený volať a zasielať správy na kontaktné čísla a adresy, ktoré kupujúci uvedie pri zadaní objednávky. Kupujúci môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o ukončenie volaní alebo zasielania správ, a to na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri alebo na adresu uvedenú v správe odoslanej predávajúcim. Tieto údaje poskytnuté kupcom tovaru poskytnuté spoločnsti Helma 365 SK s.r.o.. nebudú sprostredkované inej tretej strane.
5.5. Tieto VOP sú platné účinné odo dňa ich zverejnenia na stránke www.minim.sk